GÓI THI CÔNG PHẦN THÔ VÀ NHÂN CÔNG HOÀN THIỆN NHÀ PHỐ