Thông tư số 12/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng

3 Tháng Tám, 2019
Theo quy định tại Tiểu mục 1.5 Mục 1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công […]